გადმოწერა

press here to download GEO

დასახელება:

EUVEGE პროექტის სიახლეების ბიულეტენი N4 – დეკემბერი  2016 (ქართული) 

თარიღი:26 დეკემბერი,2016

 

 


img0466

დასახელება:
შრომის ბაზრისა და პროფესიული განათლე-ბისა და გადამზადების სფეროებში არსებული წარმატების

მაგალითები (ქართული)

თარიღი:01 ოქტომბ., 2016

 

press here to download GEO

დასახელება:

EUVEGE პროექტის სიახლეების ბიულეტენი N3 – აგვისტო 2016 (ქართული)

თარიღი: 29 აგვისტო, 2016

 

 

 

press here to download GEO

თარიღი: 07 მაისი, 2015

დასახელება:

EUVEGE პროექტის სიახლეების ბიულეტენი N2 – დეკემბერი 2015 (ქართული)

 

 

 

press here to download GEO

თარიღი: დეკემბერი, 2015
დასახელება:
გენდერსა და მოწყვლად
ჯგუფებთან დაკავშირებუ-
ლი მდგომარეობის ანალი-
ზი და რეკომენდაციები
დასაქმებასა და პროფესიულ
განათლებასთან
დაკავშირებით (ქართული)
press here to download GEO

დასახელება:

EUVEGE პროექტის სიახლეების ბიულეტენი N1 – ივნისი 2015 (ქართ.)

თარიღი: 07 მაისი, 2015