გუნდი

ექსპერტები საერთაშორისო გამოცდილებით

მთავარი ექსპერტი 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ვულფ შმიდერი

გუნდის ხელმძღვანელი, შრომის ბაზრისა და დასაქმების ექსპერტი

ქვეყანა: გერმანია
პროფესია: საერთაშორისო კონსულტანტი 21 წლიანი გამოცდილებით.
პროფესიული სფერო დაგამოცდილება: შრომის ბაზ-რის და დასაქმების პოლიტი-კის აქტიური ინიციატივებისგანვითარება და განხორციე-ლება; შრომის ბაზრის საჭი-როებების ანალიზი; შრომისბაზრის მონაცემებისა და ინ-ფორმაციის გამოყენება; სა-გრანტო სქემის მენეჯმენტი;შრომის ბაზრის დაინტერესე-ბულ პირთა შორის თანამშ-რომლობის ჩამოყალიბება დაგაღრმავება; შრომის ბაზრისსაინფორმაციო სისტემისგან-ვითარება; შრომისბაზრის აქტიური ზომებისჩამოყალი-ბება დაგანხორციელება.

მთავარი ექსპერტი 3

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

მაიკლ ელენღიდერი

ცნობიერების ამაღლებისა და კომუნიკაციის ექსპერტი

ქვეყანა: გერმანია/ესპანეთი
პროფესია: კომუნიკაციისა და განათლების ექსპერტი 26წლიანი გამოცდილებით.
პროფესიული სფერო დაგამოცდილება: ექსპერტი კომუნიკაციების, კამპანიების და ცნობიერების ამაღლებისადა კომუნიკაციების სტრატე-გიების განვითარებასა და განხორციელებაში. განათლე-ბის ექსპერტი საგანმანათ-ლებლო პროექტებში მონაწილეობის მდიდარი გა-მოცდილებით, რაც აგრეთვე მოიცავს პროფესიულ განათ-ლებას. აქვს ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტებში მუშაობის 16 წლიანი გამოცდილება.

მთავარი ექსპერტი 4

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ივან მაიერი

შრომის კანონდებლობის, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანდაცვის ექსპერტი

ქვეყანა: სლოვაკეთი
პროფესია: საერთაშორისოკონსულტანტი 39 წლიანიგამოცდილებით.
პროფესიული სფერო დაგამოცდილება: 39 წლიანიგამორჩეული პროეფსიულიდა პრაქტიკული გამოცდი-ლება შრომისა და დასაქმებისრეგულაციების, კერძოდ კიშრომის პირობების უსაფრთ-ხოებისა და ჯანდაცვის,შრომითი ურთიერთობების,შრომითი პირობებისა დაშრომის კონტროლის კუთ-ხით.

მთავარი ექსპერტი 5

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ჰანს ბეკერსი

შრომის ბაზრის სტატისტიკოსი

ქვეყანა: ჰოლანდია
პროფესია: შრომის ბაზრისსტატისტიკოსი და განვითა-რების ეკონომისტი 39 წლიანიგამოცდილებით.
პროფესიული სფერო დაგამოცდილება:  გამოცდილებადონორების მიერდაფინანსებულ პროექ-ტებშიგანვითარებად და გარ-დამავალი ეკონომიკის მქონექვეყნებში; სამინისტროებისდა საჯარო დაწესებულებე-ბის დახმარება შრომის ბაზ-რის განვითარების კუთხით.

საერთაშორისო გამოცდილების მქონე მოკლევადიანი ექსპერტები:

img0238

პროფესორი ფუსუნ აკოკი

შრომის ბაზრის ტრენინგის ექსპერტი საერთაშორისო გამოცდილებით

პროფესორი ფუსუნ აკკოკi გახლავთ საერთაშორისო ექსპერტი, რომელიც EUVEGE პროექტის ფარგლებში კარიერისდაგეგმვის საკითხებზე მუშაობს. მან შეიმუშავა „კარიერის დაგეგმვის“ ტრენინგის პროგრამა, ხელი შეუწყო მისორგანიზებას/განხორციელებას და აქტიურად უჭერდა მხარს საქართველოში ტრენინგის შესაძლებლობებისგაძლიერებას. მისი მისიის შედეგად შემუშავდა და მომზადდა ტრენინგის პროგრამა, მასალები და სახელმძღვანელოდოკუმენტები.

 

Linda Stevenson

ლინდა სტივენსონი

კარიერის დაგეგმვის ექსპერტი საერთაშორისო გამოცდილებით

ლინდა სტივენსონი გახლავთ კარიერის კონსულტანტი დიდი ბრიტანეთიდან. მას სკოლებისათვის დაკოლეჯებისათვის კარიერული განათლებისა და დაგეგმვის მასალების განვითარების და პერსონალის განვითარებისპროგრამების შემუშავების 25 წლიანი გამოცდილება აქვს.

img0239

მარტინა ლუბიოვა

შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის – ახალგაზრდების დასაქმების ექპერტი საერთაშორისო გამოცდილებით

ქალბატონი მარტინა ლუბიოვას მისიის მთავარ მიზანს წარმოადგენდა საქართველოში „შრომის ბაზრის აქტიურიპოლიტიკის კონცეფციის“ განვითარებისათვის საჭირო მხარდაჭერის, მასალისა და არგუმენტების უზრუნველყოფა.

img0241

ნიკო ვრდოლიაკი

შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემისა და განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ექსპერტი საერთაშორისო გამოცდილებით

ნიკო ვრდოლიაკი გახლავთ შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ექსპერტი ხორვატიიდან.

img0258

როჯერ ჰოსელი

ადვოკატი და პროფესიული გადამზადების და შრომის პოლიტიკის ექსპერტი
საერთაშორისო გამოცდილებით

img0260

ფერიდა რისკულევა

მონიტორინგის დამოუკიდებელი ექსპერტი – პროფესიული განათლების საგრანტო
პროექტიბოლონიის პროცესზე 2005 წლიდან.
 ექსპერტები ადგილობრივი გამოცდილებით

img0464

ანა დიაკონიძე

ადგილობრივი გამოცდილების მქონე, შრომის ბაზრისა და დასაქმების ექსპერტი

ქვეყანა: საქართველო
პროფესია: შრომის ბაზრისა და დასაქმების ექსპერტი
პროფესიული სფერო დაგამოცდილება:
ანა მუშაობს შრომის ბაზრისა და დასაქმების პოლიტიკის სფეროში 2010 წლიდან. იგი ჩართული იყო რიგ კვლევით პროექტებში და მონაწილეობდა საქართველოს სამუშაო ძალის მომზადების სისტემის კვლევაში, შრომის ბაზრის საინფორმაციო სისტემის კონცეფციის შემუშავებაში, გადამზადების პროგრამის ფორმალიზებასა და სხვა პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავებაში. მან აგრეთვე შეიმუშავა ტრენინგ პროგრამის დიზაინი ციფრული ეკონომიკისათვის საჭირო უნარების განვითარებისათვის საქართველოსა და კოსოვოში.

 

img0351

ლელა მაისურაძე

ადგილობრივი გამოცდილების მქონე პროფესიული განათლების პოლიტიკის ექსპერტი

ქვეყანა: საქართველო
პროფესია: პროფესიული განათლების პოლიტიკის ექსპერტი
პროფესიული სფერო დაგამოცდილება: ლელა მაისურაძე პროფესიული განათლების და გადამზადების სფეროში 2004 წლიდსან მუშაობს. იგი მუშაობდა საჯარო მოხელედ,  თავისუფალ კონსულტანტად ევროკავშირის ტექნიკური დახმარებისა და დაძმობილების პროექტებში ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ლელა ჩართული იყო საქართველოს პროფესიული განათლების 2013-220 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განვითარების კოორდი-ნაციაში, DACUM-ის მეთოლოდოგიით პროფესიული სტანდარტების  რევი-ზიაში, მოდულური პროგრამებისა და კურსდამთავრებულთა კვლევის მეთოლოდოგიის განვითარებაში და ა.შ. ლელას აგრეთვე გამოცდილება აქვს უმაღლესი განათლების სფეროში. იგი წარმოადგენდა საქართველოს ბოლონიის პროცესზე 2005 წლიდან.

თამარ ჭელიძე